สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด "เข้าร่วมโครงการ ป้องกันและแก้ไขความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว"

10 ก.ย. 2562 11:10 น. 72 ครั้ง

        วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 นาง อัญชลี ต่ายชาวนา พนักงานคุมประพฤติชำนาญการจังหวัดตากสาขาแม่สอด พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตากสาขาแม่สอด และเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด เข้าร่วมโครงการ “อบรมให้ความรู้เพื่อดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว” โดยการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมนันทนาการเชิงให้ความรู้ แง่คิด สิทธิต่างๆ ที่เด็กและสตรีควรได้รับทั้งจากคนรอบข้าง ในครอบครัว และสังคม ทั้งนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ และการปลูกฝังจิตรสำนึกต่อการไม่กระทำผิดต่อเด็กและสตรีอีกด้วย ณ วัดช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด