สยจ.ขอนแก่นเป็นวิทยากรหัวข้อ แนวคิดและหลักการของกองทุนยุติธรรม การช่วยเหลือประชาชนโดยภาครัฐ สถิติและผลการดำเนินงานในภาพรวมตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558

10 ก.ย. 2562 11:12 น. 96 ครั้ง

เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ นายทวีศักดิ์ สารทรัพย์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น รับเชิญเป็นวิทยากร อภิปราย ในหัวข้อ แนวคิดและหลักการของกองทุนยุติธรรม   การช่วยเหลือประชาชนโดยภาครัฐ สถิติและผลการดำเนินงานในภาพรวมตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ ในโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ กิจกรรมสัมมนาวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “การระดมความเห็นเพื่อหาข้อเสนอทางนโยบายและแก้ไขกฎหมายในการเข้าถึงกองทุนยุติธรรมของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ในการนี้ หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ และเจ้าหน้าที่ยุติธรรม จำนวน ๔ ท่าน เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย ณ โรงแรมราชาวดี จังหวัดขอนแก่น

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด