ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรและฝึกปฏิบัติการดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นและฝึกช่วยฟื้นคืนชีพรุ่นที่ 2

10 ก.ย. 2562 14:44 น. 143 ครั้ง

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน   ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งหน่วยบริการสุขภาพกิจกรรม :ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรและฝึกปฏิบัติการดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นและฝึกช่วยฟื้นคืนชีพรุ่นที่2 โดยมีนางสาวน้ำฝน ผ่านภพพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสุขภาพเด็กและเยาวชน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยให้พ้นจากอันตรายได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพก่อนนำส่งโรงพยาบาล รวมถึงลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรของกรมพินิจฯซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพร่วมให้ความรู้พร้อมทั้งสาธิตการฝึกปฏิบัติการดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นและสาธิตการฝึกช่วยฟื้นคืนชีพ โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นบุคลากรส่วนกลางของกรมพินิจฯ จำนวนทั้งสิ้น 46 คน  ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ