สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย มอบป้ายผู้เสียหายในคดีอาญา

11 ก.ย. 2562 15:51 น. 195 ครั้ง

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 นายนที ไชนะ ทายาท ด.ช.อาหย่า มาเยอะ ผู้เสียหายในคดีอาญา กรณีความผิดต่อชีวิต อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้ยื่นคำขอค่าตอบแทนฯ ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559) ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เป็นผู้มอบป้ายให้แก่ทายาทผู้เสียหาย ในกรณีดังกล่าวคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ได้มีคำวินิจฉัยจ่ายค่าตอบแทนฯ แก่ทายาทผู้เสียหาย จำนวน 110,000 บาท ตามคำวินิจฉัยที่ ภ.3/1225/2562 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด