สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย จัดโครงการอำนวยความเป็นธรรม คืนสิทธิ สร้างโอกาส (ตรวจ DNA..พิสูจน์สถานะทางทะเบียนราษฎร)“ เชียงราย DNA”

11 ก.ย. 2562 15:53 น. 236 ครั้ง

วันอังคาร ที่ 10 ก.ย.2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย โดย นายชานนท์ หันสวาสดิ์ ยุติธรรมเชียงราย จัดโครงการอำนวยความเป็นธรรม คืนสิทธิ สร้างโอกาส (ตรวจ DNA..พิสูจน์สถานะทางทะเบียนราษฎร)“ เชียงราย DNA”ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อการลดความเหลื่อมล้ำหางสังคม ให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ให้ได้รับสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งวันนี้ได้ดำเนินการจัดเก็บสารพันธุกรรมในกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ 1.อ.แม่จัน 2.อ.เวียงป่าเป้า 3.อำเภอแม่สรวย ณ อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

 
 
 
 
 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด