สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย บทบาทภาระกิจศูนย์ยุติธรรมชุมชน และข้อกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน

11 ก.ย. 2562 16:04 น. 217 ครั้ง

วันที่ 5 กันยายน 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงรายโดยนายชานนท์ หันสวาสดิ์ ยุติธรรมจังหวัดเชียงรายได้มอบหมายให้นายอรรณพ กันทะวงศ์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ นายวีรชน สุวรรณปราการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย บทบาทภาระกิจศูนย์ยุติธรรมชุมชน และข้อกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ตลอดจนถึง พรบ.กองทุนยุติธรรม และ พรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ และร่วมเล่นเกมส์ The Choice ทางเลือกทางรอด ซึ่งเป็นเกมส์ที่สอดแทรกความรู้ทางกฎหมาย ให้แก่คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย ตามโครงการจัดอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด