สยจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมในที่ประจำเดือนและได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ ณ ศาลาวัดถนนสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ที่ 3 ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

11 ก.ย. 2562 16:21 น. 216 ครั้ง

  วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 10.00 นาฬิกา สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายเชิดชาย ช่วงเสน นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมในที่ประจำเดือนและได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ ประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีแก่ชาวบ้านวัดถนน ณ ศาลาวัดถนนสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ที่ 3 ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด