โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 20

11 ก.ย. 2562 19:29 น. 194 ครั้ง

วันที่ 10 กันยนยน 2562 “โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 20” ระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่วงเช้า แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 เวลา 08.30- 10.30 น. ได้รับเกียรติจาก นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคณะกรรมการ ศยช.รุ่นที่ 20 พร้อมทั้ง บรรยายพิเศษ “การอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยกลไกการบูรณาการระดับจังหวัด” โดยมุ่งเน้น นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในระดับจังหวัด และการเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งท่านได้ให้คำนิยามในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรม ดังนี้
“ประโยชน์กับชาติบ้านเมืองและประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จะใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทุกอย่างที่มีพัฒนาบ้านเมืองให้เกิดความยุติธรรมอย่างเสมอภาคในทุกชนชั้น” พร้อมทั้งให้แนวทางการขับเคลื่อนงาน ศยช. แก่ คกก.ศยช.ที่เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชนตนเองต่อไป

กิจกรรมที่ 2 เวลา 10.30 – 12.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้มอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในปีงบประมาณ 2563 กับเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด คือ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยสรุปประเด็นคือ
1. การจัดทำคู่มือการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตามแนวนโยบาย HSCE
2. Career Path ของเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด
3. การนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินงาน เช่น การพัฒนาระบบการรายงานผล และระบบร้องทุกข์
4. ปัญหาและข้อเสนอแนะอื่นๆ
เวลา 10.30 – 12.00 น. การบรรยาย “แนวทางการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนและสร้างการรับรู้กระบวนการยุติธรรม” โดย อาจารย์กาญจนา สุขาบูรณ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรคณะนิติศาสตร์มหาราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วิทยากรกล่าวถึงความหมายของอาชญากรรม ซึ่งมีอาชญากรรมตามหลักจริยธรรมหรือศีลธรรม และมีหลักอาชญากรรมตามลักษณะพฤติกรรม ดังนี้
1.อาชญากรรมปราศจากผู้เสียหาย
2.อาชญากรรมพื้นฐาน
3.อาชญากรรมองค์การ
4.อาชญากรรมคอปกขาว
5. อาชญากรรมพิเศษ
และลดช่องโอกาสในการประกอบอาชญากรรม ซึ่งเท่ากับเป็นการยับยั้งผู้กระทำความผิดทางล้อม

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 14.30 น. การบรรยาย “กลไกสนับสนุนศูนย์ยุติธรรมชุมชนด้วยคณะกรรมการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)” นายสายชล ยังรอด ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน สำนักงานกิจการยุติธรรม โดยชี้แจงถึงการขับเคลื่อนระบบงานยุติธรรม โดยใช้กลไก กพยจ. ซึ่งกระบวนงานระดับจังหวัดจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานในส่วนกลางเป็นกลไกในการผลักดันให้งานของ กพยจ.ในระดับจังหวัดสามารถขับเคลื่อนไปอย่างราบรื่นโดยมียุติธรรมจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการดำเนินงานจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาค รวมทั้งการผลักดันแผนงานโครงการในส่วนของงานยุติธรรมเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัด
เวลา 14.30 – 18.00 น. นางสาวจันทร์จิรา เฉลิมวุฒิศักดิ์ ผู้แทนจากศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรม

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น ผ่านเกม “The Choice ทางเลือก ทางรอด” ดำเนินการโดย ทีมศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ เนื้อหาเป็นเกมสมมติสถานการณ์จำลองด้านหนี้นอกระบบ และให้สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันตัดสินใจเลือกทางที่คิดว่าถูกต้องเหมาะสม ซึ่งผู้เข้าอบรมได้ให้ความสนใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเป็นอย่างดี พร้อมทั้งชี้แจง พรบ.คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 เพื่อคุ้มครองผู้ขายฝากจากการทำสัญญาขายฝากที่ดินเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยจากนายทุน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ