กรมคุมประพฤติประชุมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณผลการดำเนินการตามพ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545

12 ก.ย. 2562 17:29 น. 243 ครั้ง

       วันนี้ (12 กันยายน 2562) นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการงบประมาณการดำเนินการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ครั้งที่ 3/ 2562 โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ผู้แทนจากหน่วยงานภาคี อาทิ กองบัญชากองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ กรมการปกครอง สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในฐานะคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร               สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และการรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาเป้าหมายในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (แบบควบคุมตัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการนี้ ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ได้มีข้อสังเกตถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และคณะอนุกรรมการฯ เสนอการเพิ่มมาตรการเชิงป้องกัน หรือสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อลดอัตราผู้ติดยาเสพติด ตลอดจนระบบกระบวนการดูแลผู้ป่วยของหน่วยงาน เพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด