ป.ป.ส. ขับเคลื่อนงานบำบัดรักษา จัดประชุมคณะอนุกรรมการ บริหารยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

13 ก.ย. 2562 12:48 น. 207 ครั้ง

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 4/2562 พร้อมด้วยหน่วยงานภาคี อาทิ กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสุขภาพจิต กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสำนักอนามัย กทม. เข้าร่วมประชุมเพื่อเร่งรัดและขับเคลื่อนงานด้านการบำบัดรักษาในช่วงเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ พร้อมแนวทางขับเคลื่อน การดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาในปี 2563


สำนักงาน ป.ป.ส. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 4 ของปีงบประมาณ 2562 ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีสาระสำคัญในการประชุมฯ คือ การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาตามแผนบูรณาการประจำปี และแผนปฏิบัติการในช่วงเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ รวมถึงแนวทางสำคัญที่จะนำมาขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในปี 2563 อย่างต่อเนื่องต่อไป


ผลการดำเนินงานในช่วงระยะที่ผ่านมามีการนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา 191,326 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.25 ของประมาณการเป้าหมาย และจำนวนผู้ใช้ ผู้เสพยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนด และหยุดเสพต่อเนื่องหลังจำหน่ายการบำบัด 3 เดือน (3 Month Remission Rate) คิดเป็นร้อยละ 50.37 และจำนวนผู้ติดยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนด และได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) ร้อยละ 25.30 แนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดต่อเนื่องในปี 2563 มีกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ แนวทางการขับเคลื่อนการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community Based Treatment and Care : CBTx) โดยให้โอกาสผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้เข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างมีมาตรฐาน สามารถใช้ชีวิตขั้นพื้นฐานในชุมชน และกลับสู่สังคมได้ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้ที่มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติด เพื่อร่วมกันลดจำนวนผู้ที่มีภาวะทางจิตจากการใช้ ยาเสพติดให้ได้รับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้อง สู่เป้าหมายการส่งกลับคืนเป็นพลเมืองในสังคม ตลอดจนแนวทางการขยายศักยภาพของศูนย์ฟื้นฟูฯ เพื่อรองรับผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัดแบบควบคุมตัว


ผลจากการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาโดยการนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูได้รับโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติ สามารถลดความเดือดร้อนของประชาชนและปัญหาอาชญากรรมที่เกิดจากผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และเพื่อป้องกันการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำ ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากผู้เข้ารับการบำบัดรักษา ครอบครัว และสังคมแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ ไม่คิดกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีก

 

--

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ