• Slide 0

แบบสรุปผลการดำเนินการ รอบ ๑๒ เดือน ตัวชี้วัด : การดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบสรุปผลการดำเนินการ รอบ ๑๒ เดือน ตัวชี้วัด : การดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เอกสารแนบ

ลงวันที่ 13 ก.ย. 2562 13:40 น.

จำนวนผู้อ่าน 522 คน