ป.ป.ส. ร่วมการประชุมระหว่างส่วนราชการกับสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2562 “การบริหารคนยุคใหม่...ใส่ใจ 3Cs”

13 ก.ย. 2562 15:42 น. 162 ครั้ง

วันที่ 12 กันยายน 2562 นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วุฒิพงษ์ เหล่าจุมพล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และนางเมทินี พัฒนภักดี นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ เข้าร่วมการประชุมระหว่างส่วนราชการกับสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2562 (Year End Conference 2019) “การบริหารคนยุคใหม่...ใส่ใจ 3Cs” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถให้แก่องค์กร และเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ