• Slide 0

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. พันตำรวจเอกสุชาติ วงศ์อนันต์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 6 จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. พันตำรวจเอกสุชาติ วงศ์อนันต์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 6 จังหวัดภูเก็ต โดยได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามที่ได้สั่งการในรอบที่ผ่านมา โดยเสนอแนะให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยร่วมกันระดมความคิดในการทำงาน แนวทางพัฒนางาน เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ นำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทให้การปฏิบัติงานมากขึ้น และให้คำแนะนำพร้อมขวัญกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติราชการต่อไป

ลงวันที่ 4 ก.ย. 2562 09:19 น.

จำนวนผู้อ่าน 172 คน