• Slide 0

วันที่ 4 กันยายน 2562 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 4 จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 4 กันยายน 2562 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 4 จังหวัดเพชรบุรี โดยประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี เรือนจำกลางเพชรบุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์และนโยบายกระทรวงยุติธรรม ตัวชี้วัดของหน่วยงาน การขับเคลื่อนสำนักงานยุติธรรมจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานยุติธรรม (กพยจ.) ศูนย์ยุติธรรมชุมชน การใช้งานระบบ DXC การอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน การสร้างการรับรู้ การบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ติดตามการดำเนินงานตามแผนและการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่

ขอขอบคุณทุกหน่วยงานในพื้นที่ที่อำนวยความสะดวกในการตรวจราชการ และให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ลงวันที่ 4 ก.ย. 2562 09:20 น.

จำนวนผู้อ่าน 165 คน