• Slide 0
  • Slide 1

ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ 2/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ 2/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

เอกสารแนบ

ลงวันที่ 17 ก.ย. 2562 12:13 น.

จำนวนผู้อ่าน 159 คน