การมอบนโยบายและการปฏิบัติราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พ.ศ.2563

17 ก.ย. 2562 12:56 น. 178 ครั้ง

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “การมอบนโยบายและการปฏิบัติราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พ.ศ.2563” โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้คณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลได้อย่างถูกต้องและนำไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอกจากสำนักงานคลังเขต​ 1​ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์​ (NIDA) บรรยายในหัวข้อเรื่อง​ ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานคลังของหัวหน้าส่วนราชการ​ และ​ การบริหารพัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ

     จากนั้นเวลา 16.00-18.00น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษให้หัวข้อ​ “ยุทธศาสตร์และทิศทางการบริหารกระทรวงยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563” ให้แก่คณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 150 คน โดยเน้นย้ำเรื่องการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงยุติธรรม และการเตรียมความพร้อม​ในการปฏิบัติ​ราชการ​ตามสถานการณ์​และบริบทต่างๆในอนาคต​ ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ ถนนโรจนา ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ