โครงการสัมมนา “การมอบนโยบายและการปฏิบัติราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พ.ศ.2563”

19 ก.ย. 2562 13:19 น. 198 ครั้ง

 

วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมเสวนาพิเศษในหัวข้อ “แนวคิด มุมมองการพัฒนางานยุติธรรมเด็กและเยาวชน”ภายใต้โครงการสัมมนา “การมอบนโยบายและการปฏิบัติราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พ.ศ.2563” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และแนวทางการประสานราชการในหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน โดยได้รับเกียรติจากนายบุญเกื้อ สมนึก รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายชวลิต เอื้อราษฎร์ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด อัยการฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว นายวงศ์เทพ อรรถไกวัลวที ที่ปรึกษาพิเศษ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย นางสาวปวิตรา เจตน์สมบูรณ์ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางสาวจิตติมา กระสานติ์กุล ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมการเสวนา โดยมีนางสาวดิษยา มีเพียร หัวหน้ากลุ่มเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและการพัฒนานวัตกรรม เป็นผู้ดำเนินรายการ
ต่อมาในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจากนายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (1) นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีฯ (3) บรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2563” แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ และเปิดโอกาสให้ซักถามเพื่อตอบข้อสงสัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ ถนนโรจนะ ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด