การประชุมคณะกรรมการด้านการปฏิรูปการศึกษา

19 ก.ย. 2562 13:28 น. 101 ครั้ง

วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการด้านการปฏิรูปการศึกษา เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน โดยเน้นความสำคัญในเรื่องการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาการศึกษาสู่การประกอบอาชีพของเด็กและเยาวชน รวมทั้งเป็นการส่งมอบคนดีให้กลับคืนสู่สังคมต่อไป โดยมีนางสาวชลลดา พรหมเดชไพบูลย์ ประธานมูลนิธิชลลดา พร้อมด้วยดร.กิตตินันท์ ครุฑพงษ์  อุปนายกสมาคมการศึกษาและเรียนรู้อย่างอิสระเพื่อความยั่งยืน นางธรรณพร คชรัตน์ สบายใจ รองเลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย เครือข่ายบ้านเรียน นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  นายคมกฤช ศิริตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6  นางสาวสุทิศา ศาสตร์เณร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11   และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยรองเลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย ได้เสนอในที่ประชุมเรื่องการนำเอาหลักสูตรทางเลือกมาใช้เป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน  ซึ่งรูปแบบของการศึกษาทางเลือก มีความยืดหยุ่นและหลากหลายสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนและกระบวนการเรียนรู้รวมทั้งเนื้อหา สาระที่เรียนรู้ เป็นการจัดการศึกษาที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากการศึกษาตามแนวกระแสหลักในระบบทั่วไป การศึกษาทางเลือกเป็นการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนโดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านกิจกรรม สื่อ ภูมิปัญญา ชาวบ้าน กลุ่มศาสนา หรือสถาบันต่างๆ เป็นทางเลือกของการเรียนรู้ที่สัมพันธ์ทั้งตนเอง ชุมชน และสังคมได้เป็นอย่างดี ณ ห้องประชุมพินิจ 1 ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ