โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

20 ก.ย. 2562 14:42 น. 120 ครั้ง

วันที่ 20 กันยายน 2562 นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566 ครั้งที่ 2 โดยมี นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจฯ และคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ กรมพินิจฯ ผู้แทนจากศูนย์ฝึกและอบรมฯ ผู้แทนสถานพินิจฯ เข้าร่วมประชุมด้วยจำนวนทั้งสิ้น 36 คน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566 ต่อผู้บริหารเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและปรับปรุงแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมเป็นวิทยากรรับฟังและให้ข้อเสนอแนะการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องไอวี่ 7 ชั้น 2 โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด