นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการ “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ”

23 ก.ย. 2562 12:01 น. 103 ครั้ง

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน   ในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ” โดยมี นายโกมล พรมเพ็ง รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานฯ และจัดนิทรรศการให้ความรู้การให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การให้บริการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ และการให้บริการตรวจพิสูจน์คนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม ณ โรงแรมรามา การ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร

การจัดงานฯ ดังกล่าว จัดขึ้นโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนัก และสร้างการมีส่วนร่วมแก่เยาวชนให้เข้าใจในบทบาท หน้าที่ สิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น บนพื้นฐานของการเคารพหลักการสิทธิมนุษยชน รวมทั้งนำเสนอผลงานของเยาวชนในการต่อยอดขยายผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสิทธิในสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักเรียน ครู เยาวชนวิทยากรตัวคูณ สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ และสื่อสารมวลชน ในพื้นที่ ๕ ภูมิภาคและจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๘๐๐ คน

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด