นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 11

23 ก.ย. 2562 12:03 น. 101 ครั้ง

พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยพันตำรวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์, พันตำรวจโทหญิง อัมพิกา ลีลาพจนาพร ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เดินทางเข้าร่วมประชุมเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 11 (11th Annual Meeting and Symposium of Asian Forensic Sciences Network: AFSN) ณ นครโฮจิมินห์        ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 17 - 20 กันยายน 2562

 

โดยในวันที่ 17 กันยายน 2562 พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ และคณะ เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารเครือข่ายฯ (AFSN Board Meeting) ร่วมกับประธาน และกรรมการบริหารเครือข่ายจาก 7 ประเทศ ได้แก่ จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ และไทย การประชุมครั้งนี้ กรรมการบริหารเครือข่ายจากแต่ละประเทศ ได้ร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งภูมิภาคเอเชีย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านนิติวิทยาศาสตร์ระหว่างหน่วยงานแต่ละประเทศ และการใช้นิติวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด