นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ ๑๑

23 ก.ย. 2562 12:04 น. 98 ครั้ง

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย พันตำรวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์, พันตำรวจโทหญิง อัมพิกา ลีลาพจนาพร ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.วรวีร์ ไวยวุฒิ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานการประชุมเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งภูมิภาคเอเชีย ประจำปีครั้งที่ ๑๑ (11th Asian Forensic Sciences Network) ณ Convention Center 272 นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียง (Keynote Speakers) จำนวน ๖ ท่าน จากประเทศออสเตรเลีย, สเปน, สหรัฐอเมริกา, เยอรมัน และจีน ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อที่สำคัญเกี่ยวกับงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ เช่น การเสริมสร้างศักยภาพงานนิติวิทยาศาสตร์, บทบาทของนิติวิทยาศาสตร์กับหลักสิทธิมนุษยชน, การตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร, การตรวจสารพันธุกรรม, ระบบมาตรฐานกับการบริหารความเสี่ยงของการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

นอกจากนี้ พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ และคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมระหว่างกรรมการบริหารเครือข่ายและประธานเครือข่ายกลุ่มย่อย (AFSN Board and Workgroup Chairs Retreat) ทั้ง ๙ กลุ่ม ประกอบด้วย ๑) DNA Workgroup, ๒) CSI Workgroup, ๓) Trace Evidence Workgroup, ๔) Illicit Drug Workgroup, ๕) Toxicology Workgroup, ๖) Digital Forensics Workgroup, ๗) Fingerprint Workgroup, ๘) Questioned Document Workgroup และ ๙) Quality Assurance & Standards Committee Workgroup ซึ่งในการประชุมได้มีการสรุปผลการดำเนินงานของเครือข่ายในปีที่ผ่านมา รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และกิจกรรมของเครือข่าย ร่วมกับหน่วยงานและเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์จากภูมิภาคอื่นๆ รวมทั้งการคัดเลือกกรรมการบริหารเครือข่ายชุดใหม่แทนชุดเดิมที่ครบวาระ ในการนี้ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในกรรมการบริหารเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งภูมิภาคเอเชีย (AFSN Board member) ต่ออีก ๑ วาระ ร่วมกับหน่วยงานนิติวิทยาศาสตร์จากอีก ๖ ประเทศสมาชิก

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด