นิติวิทย์ฯ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานและจัดทำแผน การดำเนินงานโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

23 ก.ย. 2562 13:28 น. 109 ครั้ง

เมื่อวันที่ 16 – 18 กันยายน 2562 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานและจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ครั้งที่ 4/2562 โดยมี สำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยมี นายวัลลภ  นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุม

          ทั้งนี้ ยังมีการอภิปราย เรื่องการทบทวนและสรุปผลการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการแลกเปลี่ยนข้อมูล สถานการณ์ สภาพปัญหา
การประสานเครือข่าย และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งมีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโดยใช้โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการฯ เป็นกรณีศึกษา

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด