นิติวิทย์ฯ ศึกษาดูงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ (e-memo) กรมบังคับคดี

23 ก.ย. 2562 13:29 น. 189 ครั้ง

วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นำโดย นายโกมล พรมเพ็ง รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นางสาวฐิตาภา สวนคล้าย เลขานุการกรม นางปาริชาติ สุขทอง ผู้อำนวยการกองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และคณะ ศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-memo) กรมบังคับคดี โดยมี นางสาวสายรุ้ง มารมย์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี จ่าเอก คำนน จันทร์น้อย เลขานุการกรม และนางสาวอรอุมา เก่งทางดี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ในการนี้ เพื่อศึกษาข้อมูลนำไปพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการทำงานของหน่วยงานสนับสนุนไปสู่การลดปริมาณกระดาษในองค์กร ณ ห้องคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด