นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมโครงการคุ้มครองสิทธิ : สร้างวิถีชีวิตแห่งความเท่าเทียม ณ จังหวัดสุโขทัย

23 ก.ย. 2562 13:34 น. 95 ครั้ง

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคุ้มครองสิทธิ : สร้างวิถีชีวิตแห่งความเท่าเทียม โดยมี คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฯ และจัดนิทรรศการด้านนิติวิทยาศาสตร์ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

โครงการฯ ดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆของประชาชน      และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา รวมถึงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ตระหนักและเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่นโยบายกระจายอำนาจการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลย ในคดีอาญา พร้อมทั้งชี้แนะช่องทางการให้ความช่วยเหลือผ่านทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด