ป.ป.ส. จัดทำแผนรองรับยุทธศาสตร์ มุ่งเน้นการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน

25 ก.ย. 2562 09:35 น. 5,010 ครั้ง
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบหมายให้ นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย รองเลขาธิการ ป.ป.ส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับกำหนดกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้สอดคล้องกับแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน
 
 
สำนักงาน ป.ป.ส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อบูรณาการนโยบายและแผนให้มีกรอบทิศทางในการดำเนินงานของแผนแต่ละระดับ สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และสอดรับกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน โดยมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ลดระดับความรุนแรงของยาเสพติดในพื้นที่ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุนของตนเอง นำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาอย่างเหมาะสม ตัดวงจรการค้าและการเงินของเครือข่ายนักค้ายาเสพติด ตลอดจนการแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อสร้างแนวป้องกันยาเสพติดตามแนวชายแดน ป้องกันการลักลอบนำยาเสพติดข้ามแดนมายังประเทศไทย 
 
 
นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย กล่าวว่า “การจัดทำแผนในปี 2563 นี้ ขอให้กำหนดงาน/โครงการที่สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างแท้จริง และให้เกิดความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งมาตรการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เป็นกรอบในการบริหารจัดการทรัพยากรและการจัดสรรงบประมาณตามลำดับความสำคัญอย่างเหมาะสม การประสานการปฏิบัติ และกำกับติดตามประเมินผลสำหรับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม” และขอเน้นย้ำว่า “ขอให้การประชุมครั้งนี้เกิดมิติใหม่ในการมองไปข้างหน้า สร้างสรรค์ให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมในปี 2563 ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม และความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน 
 
---------------------------------------------
ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย “สมัครใจเข้าบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด”
แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. โทร 1386

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ