ยธ. พิจารณาการพัฒนามาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญา แทนการควบคุมตัวโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรสหวิชาชีพและชุมชน

25 ก.ย. 2562 16:03 น. 105 ครั้ง

           

             ในวันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการปฏิรูปการพัฒนามาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมตัวโดยการมีส่วนร่วมของ องค์กรสหวิชาชีพและชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาแนวทางการนำมาตรการลงโทษระดับกลาง (Intermediate sanction) มาใช้แทนการควบคุมตัวผู้กระทำผิดอาญาโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรสหวิชาชีพ และชุมชนในประเทศไทย โดยมีการนำมาปรับใช้ดังนี้  ๑. การกำหนดมาตรการทางกฎหมาย ซึ่งต้องกำหนดประเภทการลงโทษเพิ่มเติมนอกเหนือจากโทษ ๕ สถาน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๘ เพื่อให้ศาลมีโทษทางเลือกอื่นนอกเหนือจากโทษจำคุก กักขังและโทษปรับ และกำหนดแนวทางพิจารณาของศาลในกรณีมีการกระทำผิดคำสั่ง รวมทั้งกำหนดให้มีสหวิชาชีพและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในขั้นตอนก่อนและหลังการพิจารณาพิพากษาคดี  ๒. กำหนดมาตรการทางบริหาร โดยการมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบภารกิจการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ  ในการรองรับกระบวนการนำมาตรการลงโทษระดับกลางมาใช้ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการและให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อสังเกต และคำแนะนำจากคณะอนุกรรมการฯ  เพื่อนำไปกำหนดลักษณะประเภทของสหวิชาชีพที่เข้ามามีส่วนร่วมและบทบาทของ สหวิชาชีพในแต่ละขั้นตอน และหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขประเภทของผู้กระทำความผิดที่ควรได้รับการพิจารณาให้ใช้มาตรการลงโทษระดับกลางให้เหมาะสมต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด