กระทรวงยุติธรรม พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒

26 ก.ย. 2562 13:51 น. 150 ครั้ง

          ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑
ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้นายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม สำหรับการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมรับทราบเรื่องการกระจายอำนาจการพิจารณา
ให้ช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาทั้ง ๗๖ จังหวัด ที่ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ด้วยการลงพื้นที่เป็นพี่เลี้ยงให้จังหวัดในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด จำนวน ๓ ครั้ง รวม ๔๗ จังหวัด รับทราบสถิติการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาและผลการเบิกจ่ายเงิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำแนกตามภูมิภาค จำแนกตามรายภาคและจังหวัด สถิติการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาจำแนกตามนโยบายมาตรฐานระยะเวลา ๒๑ วัน สถิติการยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการไปยังคณะกรรมการหรือศาลอุทธรณ์ รวมทั้งเปรียบเทียบสถิติการรับแจ้งความคดีอาญากับสถิติการยื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญากับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนที่เป็นคดีดังที่สาธารณชนให้ความสนใจ จำนวน ๕ คดี และการกำหนดจัดโครงการ “คุ้มครองสิทธิ : เพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเท่าเทียม” ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาในเชิงสัญลักษณ์​ โดยใช้จ่ายเงินจากงบกลาง​ จำนวน ๑๗๖,๐๐๐,๐๐๐​ บาท​ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องสืบเนื่อง กรณีจำเลย จำนวน ๑ เรื่อง กรณีผู้เสียหายอุทธรณ์คำวินิจฉัยคณะอนุกรรมการ จำนวน ๓๑ เรื่อง และกรณีจำเลย จำนวน ๒๐ เรื่อง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด