"ยุติธรรม" ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒

26 ก.ย. 2562 17:45 น. 401 ครั้ง

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ โดยมี นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันต์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ส. พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณาการพักการลงโทษให้แก่นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ๖๙ แห่ง จำนวน ๘๔๒ ราย โดยเป็นบัญชีนักโทษเด็ดขาด ซึ่งอยู่ในเครือข่ายสมควรได้รับการพักการลงโทษตามหลักเกณฑ์การพิจารณาพักการลงโทษ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๗๙๖ ราย บัญชีคดีความผิดทั่วไป คดีความผิดทางเพศ และคดียาเสพติด จำนวน ๔๖ ราย พร้อมทั้งพิจารณาการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง หรือพิการ หรือมีอายุตั้งแต่ ๗๐ ปีขึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒ ราย โครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบำบัด จำนวน ๑๗ ราย โครงการ "กำลังใจ" ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒ จำนวน ๒๘ ราย โครงการหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒ จำนวน ๑๘๓ ราย พิจารณายกเลิกมติเห็นชอบการพักการลงโทษนักโทษเด็ดขาดที่ขาดคุณสมบัติพักการลงโทษ จำนวน ๑ ราย พิจารณาการสั่งเพิกถอนการพักการลงโทษนักโทษเด็ดขาดที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ จำนวน ๔ ราย ในการนี้ คณะอนุกรรมการได้พิจารณาการขอยกเลิกการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) และยกเลิกการกำหนดเงื่อนไขการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้แก่ผู้ได้รับการพักการลงโทษ ที่อยู่ระหว่างการคุมประพฤติ โดยประธานการประชุมฯ ได้มอบให้กรมคุมประพฤติจัดมาตรการทดแทน และแจ้งฝ่ายเลขาการประชุมฯ ทราบต่อไป

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ