รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการร้อยใจรักษ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

1 ต.ค. 2562 09:18 น. 151 ครั้ง

ในวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการร้อยใจรักษ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. คณะกรรมการอำนวยการโครงการร้อยใจรักษ์
พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ส. เเละผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
เพื่อรับทราบการอำนวยการและผลการดำเนินโครงการร้อยใจรักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินงานระดับพื้นที่ รวม ๓ ครั้ง
เพื่อนำมาพิจารณากำหนดแผนการดำเนินงานโครงการฯ ตามเป้าหมายในการน้อมนำศาสตร์พระราชา
ด้านการพัฒนาทางเลือกมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมีส่วนร่วมในทุกมิติ
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน สร้างอาชีพทางเลือกที่สุจริตและหลากหลาย
ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ระยะสั้น และวางรากฐานสู่รายได้ที่มั่นคงในระยะยาว
พัฒนาด้านการศึกษา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการลดความเสี่ยงในการกลับไปค้ายาเสพติดของคนในชุมชน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด