กระทรวงยุติธรรมประชุมพิจารณาการโอนนักโทษเพื่อกลับไปรับโทษต่อยังประเทศที่ตนมีสัญชาติ

1 ต.ค. 2562 10:55 น. 151 ครั้ง

                  ในวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการโอนนักโทษ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาคำขอโอนตัวนักโทษเด็ดขาด จำนวน ๓๒ ราย และการรับนักโทษไทย จำนวน ๓ ราย  เพื่อกลับมารับโทษต่อในราชอาณาจักร ภายใต้กรอบพระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการดำเนินการตามคำพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗ และสนธิสัญญาการโอนตัวนักโทษระหว่างราชอาณาจักรไทยและประเทศอื่นๆ ที่มีการบังคับใช้สนธิสัญญารวม ๓๘ ประเทศ ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน มีการโอนนักโทษเด็ดขาดชาวต่างประเทศกลับไปรับโทษยังประเทศที่ตนเองมีสัญชาติ แล้วจำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๙๙ คน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด