นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมโครงการคุ้มครองสิทธิ : สร้างวิถีชีวิตแห่งความเท่าเทียม ณ จังหวัดเชียงราย

1 ต.ค. 2562 11:20 น. 106 ครั้ง

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคุ้มครองสิทธิ : สร้างวิถีชีวิตแห่งความเท่าเทียม โดยมี พันตำรวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฯ และจัดนิทรรศการด้านนิติวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ ของประชาชน    และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จำนวน ๑๓ ราย เป็นจำนวนเงิน  ๘๒๓,๖๐๐ บาท รวมถึงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ตระหนักและเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติตามนโยบายกระจายอำนาจ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา พร้อมทั้งชี้แนะช่องทางการให้ความช่วยเหลือผ่านทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด