การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและจัดทำมาตรฐานการตรวจพิสูจน์ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบติดตามคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม ครั้งที่ 2/2562

1 ต.ค. 2562 11:46 น. 114 ครั้ง

วันที่ 27 กันยายน 2562 พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ด้านอำนวยความยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและจัดทำมาตรฐานการตรวจพิสูจน์ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบติดตามคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม โดยมี พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นอนุกรรมการ นายโกมล พรมเพ็ง รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และ ร้อยตำรวจเอกหญิง รัชดาภรณ์ มรม่วง ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมทั้งคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งเป็นผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม ทันตแพทยสภา สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และมูลนิธิ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

โดยระเบียบวาระการประชุม มีการนำเสนอวีดีทัศน์ งานวิจัยและการพัฒนา รายงานความคืบหน้าของการประชุมคณะทำงานภาคประชาสังคมด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม รวมถึงการพิจารณาการใช้งานระบบฐานข้อมูลกลาง ในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลบุคคลสูญหายและพิสูจน์ศพนิรนาม กับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. 2558

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด