รมว.ยุติธรรม ติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

4 ต.ค. 2562 16:32 น. 121 ครั้ง

ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ฯ โดยที่ประชุมได้รับทราบ ๑) ผลการดำเนินงานตาม คำสั่ง หน.คสช. ที่ ๒๒/๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบด้วย มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง การควบคุมสถานบริการสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ๒) ผลการดำเนินงานจัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ประกอบด้วย การจัดทำแผนที่ขอบเขตโซนนิ่งบริเวณใกล้สถานศึกษาและพิกัดที่ตั้งสถานบริการหรือสถานประกอบการในเขตโซนนิ่งบริเวณใกล้สถานศึกษา การจัดฐานข้อมูลกลางเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ๓) ผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย ผลการดำเนินการพิจารณาทบทวนเขตสถานบริการ (Zoning) ตามกฎหมายว่าสถานบริการ ผลการดำเนินงานตรวจสอบใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ๔) ผลการดำเนินงานตาม คำสั่ง หน.คสช. ที่ ๓๐/๒๕๕๙ มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา ๕) รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายในการควบคุมสถานบริการและสถานประกอบการในลักษณะคล้ายสถานบริการ พร้อมทั้งเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาใน ๓ ประเด็น ได้แก่ ๑) กลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินการในการจัดระเบียบสังคมในอนาคต ๒) รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างกฎหมายในการควบคุมสถานบริการ และสถานประกอบการในลักษณะคล้ายสถานบริการ ๓) แนวทางการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ในการควบคุมสถานบริการ การแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และจักรยานยนต์ในทางฯ และปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษาในระหว่างการปรับปรุงกฎหมาย ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวขอบคุณคณะทำงานทุกคนที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ และขอให้ทุกคนคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักสำคัญในการดำเนินงานต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด