“ยุติธรรม” ประชุมคณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจำกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

4 ต.ค. 2562 17:20 น. 212 ครั้ง

 

 

 

ในวันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ศาตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ เพื่อพิจารณายกเลิกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง

ในคณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจำกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมบังเกิดผลในการความสงบสุข

ลดปัญหาอาชญากรรมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สร้างความเชื่อมั่นให้กับการค้าการลงทุน รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

และการสร้างความปลอดภัยและความสงบสุขในสังคม ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ จะรวบรวมและประมวลข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จากที่ประชุมคณะกรรมการฯ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด