กรมพินิจฯ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน

9 ต.ค. 2562 14:20 น. 95 ครั้ง

 

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิด “ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข” โดยกระทรวงยุติธรรมมีนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมด้านความมั่นคง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือเหยื่ออาชญากรรมให้มีความรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทต่างๆ โดยการจัดตั้งศูนย์ฯ นี้ เพื่อเป็นศูนย์กลางอำนวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชน และส่งต่อเรื่องร้องเรียน เรื่องปัญหาอาชญากรรมสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่างๆ ที่จำเป็นจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนในรูปแบบการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนทุกชนชั้นสามารถเข้าถึงความเป็นธรรมได้อย่างเท่าเทียม เสมอภาค สะดวก รวดเร็ว และประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากกลุ่มผู้เสียหายที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 5 กรณี พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธนิทรรศการศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข และผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
ในการนี้ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้เข้าร่วมพิธีเปิด และต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ ในการเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ “คลินิกให้คำปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น” ซึ่งคลินิกฯ นี้เป็นอีกภารกิจงานของกรมพินิจฯ ในการช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ประชาชนโดยมีนักจิตวิทยาของกรมพินิจฯ ร่วมให้ข้อมูลด้วย ณ บริเวณหน้าศูนย์ยุติธรรมร้างสุข (ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม) ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด