สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

9 ต.ค. 2562 14:35 น. 100 ครั้ง

          วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ ห้อง LOB1512 อาคาร 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี พันตำรวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และ นายมนตรี กวีนัฏธยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาราชการแทน คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นพยาน

          พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการกับองค์กรภาครัฐ พัฒนาศักยภาพ และเผยแพร่ความรู้ แก่บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ รวมทั้งเสริมสร้าง
องค์ความรู้ทางด้านกฎหมาย อันเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กร สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด