กระทรวงยุติธรรม เปิดศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข “ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน”

9 ต.ค. 2562 16:38 น. 374 ครั้ง

            ในวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข (ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม) ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมฯ

            นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  กล่าวว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้รัฐพึงจัด ระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้าน ให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินควร รวมทั้งรัฐพึงให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จำเป็น และเหมาะสม  แก่ผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และรัฐบาลได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ทำให้ทราบว่าศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข เป็นการต่อยอดการทำงานของศูนย์บริการร่วม เพื่ออำนวยความยุติธรรมเชิงรุก  ตอบสนองและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องต่างๆ

             ผมขอขอบคุณ หัวหน้าส่วนราชการที่มีส่วนสนับสนุนในการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข เพื่อให้เป็นที่พึ่งในด้านกระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง และต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนอย่างยิ่ง ที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบถึงภารกิจหน้าที่ของศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขซึ่งในวันนี้จะมีประชาชนเข้ามาใช้บริการศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ร้องทุกข์ในหลายกรณี นอกจากนี้ภายหลังพิธีเปิดศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ จากบิดา และมารดา ของ นางสาวธิติมา นรพันธ์พิพัฒน์ (ลัลลาเบล) เพื่อขอให้กระทรวงยุติธรรมให้ความช่วยเหลือ ในการตรวจชันสูตรศพ นางสาวธิติมา ฯ อีกครั้ง เนื่องจากยังมีความสงสัยในประเด็นการเสียชีวิต และรับเรื่องราวร้องทุกข์จากกลุ่มผู้เสียหายที่ได้รับความเดือดร้อนจากการลงทุนในธุรกิจการเงินนอกระบบ มูลค่าความเสียหายจำนวนกว่า ๓ พันล้านบาท จากนั้นได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข และผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งพบปะประชาชน ที่เข้าร่วมงาน

            ทั้งนี้ ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข นอกจากเป็นหน่วยงานรับเรื่องจากประชาชนในหลายช่องทาง เช่น สายด่วนยุติธรรม เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นต่างๆ และศูนย์ดำรงธรรมแล้วนั้น ยังได้ตั้งคณะทำงานขึ้นทำหน้าที่ในการตรวจสอบ วิเคราะห์เรื่องปัญหาอาชญากรรมสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน โดยบูรณาการ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงยุติธรรม ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป ติดต่อศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ได้ที่ ๑๑๑๑ กด ๗๗

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด