กรมบังคับคดีเข้าร่วมพิธีเปิด “ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข”

10 ต.ค. 2562 14:45 น. 98 ครั้ง

          วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข” และรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้เสียหายที่ขอความช่วยเหลือมายังศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ซึ่งมี พันตำรวจเอก สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม กล่าวรายงาน โดยในส่วนของกรมบังคับคดี มีนางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว ณ บริเวณหน้าศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข (ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม) ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

          การเปิดศูนย์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลางอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือประชาชนในเชิงรุก ส่งต่อเรื่องร้องเรียน เรื่องปัญหาอาชญากรรมสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ในรูปแบบการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาคในทุกชนชั้น ตลอดจนเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้กรมบังคับคดีได้จัดแสดงผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน เรื่อง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด