สยจ.ตาก รับยื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายกรณีความผิดเกี่ยวกับชีวิตและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

10 ต.ค. 2562 16:31 น. 357 ครั้ง

      เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก โดยนายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร ยุติธรรมจังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม ประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตากให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มาติดต่อ ดังนี้

      ๑.รับยื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายกรณีความผิดเกี่ยวกับชีวิต จำนวน ๑ ราย

      ๒.ให้คำปรึกษาทางกฎหมายกรณีเกี่ยวกับที่ดิน จำนวน ๑ ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด