สยจ.มหาสารคาม "ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย"

10 ต.ค. 2562 16:44 น. 299 ครั้ง

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ดังนี้ (๑) พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ จำนวน ๑ เรื่อง (๒) ปรึกษากฎหมายแพ่ง จำนวน ๒ เรื่อง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด