นิติวิทย์ฯ ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี AI

15 ต.ค. 2562 14:26 น. 163 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.พญ.ปานใจ โวหารดี หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิจัย กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.สุธิดา สุวรรณรังษี ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและบุคลากรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) ณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมวลผลภาพ (image processing) เป็นผู้นำสาธิตการทำงานของเทคโนโลยี AI และการจัดการด้านข้อมูล

การศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานและการทำงานของเทคโนโลยี AI การจัดการด้านข้อมูล การนำหลักการประมวลผลภาพมาประยุกต์ใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์ให้กับบุคลากรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการประสานความร่วมมือด้านการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง การส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการปฏิบัติงาน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด