นิติวิทย์ฯ ร่วมระดมทีมวิจัยเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย

16 ต.ค. 2562 16:07 น. 121 ครั้ง

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดร.สุธิดา สุวรรณรังษี ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ ดร.แพทย์หญิง ปานใจ โวหารดี หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิจัย กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยนักนิติวิทยาศาสตร์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนวิจัยความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย ณ ห้องยุคลธร โรงแรมอมารีแอร์พอร์ท ดอนเมือง การประชุมสัมมนาครั้งนี้ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.), WHO และเครือข่าย Road Safety Thailand โดยมีหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชนเข้าร่วม รวมถึงหน่วยงานหลักในการจัดสรรทุนวิจัยระดับประเทศ เช่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกานดา เหลืองอ่อน ลูวิส ผู้อำนวยการภารกิจการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมาร่วมบรรยาย, สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, กรมการขนส่งทางบก, กรมทางหลวง, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าฯ เป็นต้น

การระดมความคิดเห็นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกรอบและระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยครอบคลุมงานวิจัยเชิงนโยบาย กฎหมาย และการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงงานวิจัยเชิงพื้นฐานตามความถนัดและบทบาทของหน่วยงานนั้นๆ โดยกองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์นำทีมวิจัยเข้าร่วมงานวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสืบสวนด้านอุบัติเหตุและนำไปสู่การป้องกันอุบัติเหตุจราจรผ่านองค์ความรู้ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการทำนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์มาใช้ อันเป็นโจทย์ท้าทาย ในการสร้างสังคมคุณภาพและความมั่นคงเพื่อด้านให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ ในการลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไทย ทั้งนี้งานวิจัยเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนได้การบรรจุเป็นโครงการ flagship ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติที่หลายหน่วยงานต้องช่วยกันให้บรรลุผลตาม Objective Key Results (OKR) ที่ได้ร่วมกันกำหนด

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด