การประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรมกับปลัดกระทรวงยุติธรรม และขอรับนโยบายการบูรณาการงานตรวจสอบภายใน กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

17 ต.ค. 2562 11:23 น.