รมว.ยุติธรรม เป็นประธานเปิดอบรมเตรียมความพร้อมผู้ไกล่กลี่ย เพื่อขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒

21 ต.ค. 2562 13:30 น. 809 ครั้ง


          ในวันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต
กรุงเทพฯ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด
การฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒
ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสามารถ
เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม 
นายเรืองศักดิ์ สุวารี
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วม
          ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างความความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงยุติธรรมได้ให้ความสำคัญในการนำความยุติธรรมไปสู่ประชาชนอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความเสมอภาคทุกชนชั้น ดังนั้น พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ ถือเป็นกฎหมายที่จะช่วยให้หน่วยงานของรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พนักงานสอบสวน และภาคประชาชน สามารถอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร
เกิดความเท่าเทียมกันและเสมอภาคทุกชนชั้นในการเข้าถึงความยุติธรรม ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและนโยบายของรัฐบาล ซึ่งทุกท่านที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ถือเป็นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ และเข้ามามีส่วนร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในการส่งเสริมและดำเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้ประชาชน
ทุกชนชั้นสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างแท้จริง ทำให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลลดน้องลง ลดปัญหา
ความขัดแย้ง เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคมให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้โดยเร็ว
          ทั้งนี้ การฝึกอบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นการสร้างผู้ไกล่เกลี่ยรุ่นแรกของประเทศไทยที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ และเป็นการสร้างมิติใหม่ในการไกล่เกลี่ยของกระทรวงยุติธรรม
ที่มีระบบการขึ้นทะเบียน โดยจัดทำบัญชีผู้ไกล่เกลี่ยครอบคลุมทั่วประเทศทั้ง ๗๖ จังหวัด โดยยกระดับ
ผู้ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการระงับข้อขัดแย้ง
ในชุมชนขึ้นมาเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยวิชาชีพ โดยการฝึกอบรมฯ ดังกล่าวจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ ๒๐ – ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด