“ยุติธรรม” ร่วมงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

21 ต.ค. 2562 14:08 น. 68 ครั้ง

ในวันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ศาตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม มอบหมายให้นางจิรภา สินธุนาวา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย
ประจำปี ๒๕๖๒ โดยการจัดงานดังกล่าว มีวัตุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในงานด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาสังคม และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาสังคม ตลอดจนอาสาสมัครได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพัฒนาการดำเนินงานในการแก้ให้ปัญหาและพัฒนาสังคม ต่อไป พร้อมกันนี้ ในช่วงบ่ายจัดให้มีพิธีประกาศเกียรติคุณอาสามัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลและองค์กรที่ปฏิบัติงานเพื่อสังคมในด้านดังกล่าว

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด