กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้ชื่อ “โครงการบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

21 ต.ค. 2562 14:48 น. 123 ครั้ง

          ในวันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้ชื่อ “โครงการบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นการน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องของการทำความดี ด้วยหัวใจ โดยการบริจาคโลหิตเป็นการทำความดีรูปแบบหนึ่งแสดงให้เห็นถึงความเสียสละเพื่อส่วนรวมและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในเรื่องของการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังผลตอบแทน โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมฯ

          สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ และ ครั้งที่ ๔ วันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด