“กระทรวงยุติธรรม” ขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

28 ต.ค. 2562 16:06 น. 159 ครั้ง

 

ในวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ           นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒       เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบสถานการณ์ยาเสพติด และผลการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี ๒๕๖๒ โดยมี นายนิยม เติมศรีสุข           เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.) และผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ        กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ        และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เห็นชอบในแนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปี ๒๕๖๓ และขอให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นำข้อสังเกต ข้อแนะนำ ของคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.           เพื่อไปประกอบการดำเนินการให้สมบูรณ์ เป็นรูปธรรม โดยให้ทุกหน่วยงานในที่ประชุมถือปฏิบัติตามมติที่ประชุม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ