กระทรวงยุติธรรม ประชุมหารือพิจารณาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

29 ต.ค. 2562 13:25 น. 99 ครั้ง

      ในวันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมหารือพิจารณาข้อเสนอแนะมาตรการและแนวทาง ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีปัญหาในการดำเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรมที่พบจากการดำเนินโครงการตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยง ต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งพิจารณาการดำเนินการตามข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อีกทั้งร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาความแออัดของเรือนจำ รวมถึงจำนวนบุคลากรเพื่อให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของผู้ต้องขังในเรือนจำ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด