“ยุติธรรม” ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม พัฒนางานเพื่อช่วยเหลือประชาชน ให้เข้าถึงความยุติธรรม

29 ต.ค. 2562 13:29 น. 120 ครั้ง

       ในวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมฯ เพื่อทราบการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนยุติธรรม ผลการดำเนินงานการประเมินผลทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ ความคืบหน้าการจ้างเหมาบริการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบบัญชีกองทุนยุติธรรม รายงานผลการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาของสำนักงานช่วยเหลือทางการเงิน แก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รวมถึงแผนปฏิบัติการและโครงการ ตามแผนใช้จ่ายกองทุนยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
        นอกจากนี้ร่วมพิจารณา ปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อีกทั้งการร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนยุติธรรม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) และการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการฯเสนอ และร่วมกันหาแนวทางในประเด็นต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด